0  comments

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Healing Hours

10 september 2019-19:30 - 21:30

Healing Hours: Meditatie / diepte-ontspanning en hartsveld activatie | Healing tradities | Satsang circle. (English below)

Heb je behoefte aan een fijn ontspannen moment, waarbij je vervuld, hernieuwd en opgeladen wordt? Gewoon even helemaal de rust in? Wil je meer weten over mediumschap en healing? Of gewoon fijn om gelijkgestemde hooggevoelige mensen te ontmoeten met de wens tot het neerzetten van hun missie? Neem dan deel aan de Healing Hours. Een tweewekelijks Edanz Event door Betty Twaneya Brouwer. Los te volgen of in combinatie met de training die na de zomer wordt bekendgemaakt.

Iedere avond ontvangen en delen we wat gezien, ervaren en liefdevol in beweging gezet kan worden. Niets hoeft, we blijven lekker dicht bij onszelf. Wisselende levensthema’s worden ingebracht. Je kunt actief deelnemen of meemaken en meebeleven.

Meditaties in stilte, zachte muziek of visualisatie. Healing middels innerlijk schouwen/scannen, alsook ervaren wat je veilig mag ontvangen.

Jij bent meer dan je lichaam. Ook via de energetische weg kunnen we hernieuwd contact met onszelf en onze omgeving gaan voelen. Als jij je hier bewust van wilt worden en vervolgens gaat filteren op wat voor jou van betekenis is en hoe, kom je steeds meer thuis. Thuiskomen als hooggevoelig mens met een missie om haar of zijn eigenheid te ervaren en in te brengen. Je lichaam, energetisch veld en een diepe hartbedding kunnen ervaren worden en met elkaar samenwerken.

Betty Twaneya begeleidt deze avond. Al 20 jaar beoefent zij bewust het padwerk van zielsomarming en aardse eigenheid. Zij doet dat middels energiewerk en onderzoeken van contact. Contact in onszelf, met elkaar en voorbij wat we met onze zintuigen kunnen zien.

Rond het jaar 1999 volgde zij haar opleiding aan het Elohim Centrum. Nu is zij in haar laatste jaar energetische therapie van de beroepsopleiding Caduceus te Lieveren.

Zij volgt haar zieleroep om de kennis die zij in deze periode heeft ontvangen en eigengemaakt in te brengen en ten gunste van anderen in te zetten. Niet om de wereld of om jou te redden. Niet om dominant te zijn of een allesweter, maar om fijngevoeligheid in te zetten als kracht. Om de persoonlijkheid te openen voor je diepste kern, je hartsveld. Zodat deze als hartsbedding in je leven en werk aanwezig mag zijn. Hier kun jij je inspiratie en voeding halen. Jij mag helemaal jezelf mag zijn en worden, los van projecties en conditioneringen, zodat jij je in een volledig open hartsveld kan uitdrukken.

Deze avonden zijn los te volgen. Betty start later in het jaar met een training en deze avonden worden daar ook onderdeel van. Het is mogelijk dat zij ook anderen bij deze avonden zal betrekken – live en via film of geschrift. In onze wereld zijn er velen die hun werk delen wat wij tot ons mogen nemen. Zij zijn een inspiratie voor ons allemaal.

Ben je toe om op deze wijze naar binnen te gaan of jezelf juist in je buitenwereld neer te zetten? Wil je meer weten over healing tradities of hoop je op antwoorden en inzichten? Je bent van harte welkom. Je hebt geen specifieke voorkennis of opleiding nodig.

Kennismakingsprijs:

Je kunt een eerste keer ter introductie meedoen voor 6,-

Bijdrage: 10,-

Met Edanz strippenkaart, 6,-

Data:

16 juli 19:30-21:30

31 juli 19:30-21:30

Daarna een nog te prikken datum eind augustus. Vervolgens tweewekelijks.

 Toekomstige data worden bekend gemaakt op de agenda van de website van EdanZ en Cosmic Heart, als ook in dit facebook evenement.

English:

Healing Hours: Meditation / depth relaxation and heart field activation | Healing traditions | Satsang circle.

Would you like a nice relaxing moment where you will be fulfilled, renewed and recharged? Do you want to know more about mediumship and healing? Or would it just be nice to meet like-minded highly sensitive people with the desire to find and fulfill their mission? Then take part in the Healing Hours. A bi-weekly Edanz Event by Betty Twaneya Brouwer. To be followed individually or in combination with the training that will be announced after the summer.

Each Healing Hours evening we will receive and share that which may be seen, experienced and lovingly set in motion. There is no pressure, we will stay within the bounderies of what feels comfortable.

Several life themes will be introduced. You can actively participate or take a more laid back approach.

Meditations will be held in silence or accompanied by soft music or with visualization. Healing will occur through inner viewing / scanning, as well as by experiencing what you can safely receive.

You are more than your body. We can also feel renewed contact with ourselves and our environment through treconnecting with our energetic system. If you become aware of this and than filter on what is important to you and how, you will come home . At home as a highly sensitive person with a mission to experience and introduce her or his individuality. Your body, energetic field and deep heartconnecting can be experienced and work together.

Betty Twaneya supervises this evening. For 20 years she has been consciously practicing the pathwork of soul embrace and earthly individuality. She does that through energy work and researching connections. Connection within ourselves, with each other and beyond what we can see with our senses. Around 1999 she followed her training at the elohim center and is now in her final year energetic therapy of the Caduceus vocational training in Lieveren.

She follows her soul cry to bring in the knowledge she has received and made her own during this period and to use it for the benefit of others. Not to save the world or you. Not to be dominant or an all-rounder, but to use sensitivity as a force. To open the personality to your deepest core, your heart field. So that it may be present as a heartbed in your life and work. Here you can get your inspiration and nutrition. You can be and become completely yourself, apart from projections and conditioning, so that you can express yourself in a completely open heart field.

These evenings can be followed separately. Betty will start a training later in the year. These evenings will become part of that training.

Betty may involve the work of others, either live or on film or in writing. In our world there are many who share their work who are an inspiration to us all.

Are you ready to go into your inner world this way or start implementing your mission in the world? Would you like to know more about healing traditions? Are you looking for answers and insight? Then you are very welcome to participate in the Healing Hours evenings. No specific prior knowledge or training needed.

You can participate for the first time for an introduction for 6 euros

Normal price: 10 euros

Or with Edanz Card, 6 euros

Upcoming dates:

Tuesday the 16th of July from 7:30pm to 9:30pm

Wednesday the 31st of  July from 7:30pm to 9:30pm

There will be one more evening towards the end of August, to be announced soon. After that we will convene biweekly.

Future data will be announced on the agendas from the  websites of EdanZ, this website and in this facebook event

Details

Date:
10 september 2019
Time:
19:30 - 21:30
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
www.healinggrounds.org

Venue

EdanZ
van Oldenbarneveldtlaan 6
Groningen,Groningen9716 EJNetherlands
Phone:
+31508539262

Organizer

Healing Grounds | Betty Brouwer
Email:
info@healinggrounds.org
Website:
www.healinggrounds.org

Tags

Healing, ontmoeten


You may also like

Je wilt het verhaal

Ik ken haar

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Use this Bottom Section to Promote Your Offer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim